Doktorský program Ekonomie a finance

Doktorský program Ekonomie a finance

Přihláška

Pro založení přihlášky klikněte prosím zde.

 

Detailní informace k přijímacímu řízení

Kritéria pro přijetí - řiďte se prosím tímto odkazem.

Hlavním zdrojem informací pro uchazeče jsou tyto webové stránky. 

Pro další informace týkající se přijímacího řízení se prosím obraťte na paní Evu Masákovou.

Termíny přijímacích zkoušek

 • Přijímací zkoušky do českého programu pro akademický rok 2024/2025 se budou konat 12.6.2024 
 • Do anglického programu se nekonají přijímací zkoušky. Přijímací komise se sejde v květnu 2024 a bude hodnotit uchazeče bez jeho přítomnosti na základě předložených dokumentů.

1) O studiu v doktorském programu Ekonomie a Finance

Doktorský program se zaměřuje na ekonomickou teorii a její aplikace v ekonomických a finančních analýzách. Program se zaměřuje na modelování a analýzy ekonomických procesů a chování ekonomických subjektů s využitím moderní mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie, ekonometrie a financí. Cílem doktorského programu je připravit vysoce kvalifikované a vyškolené odborníky pro akademickou sféru, mezinárodní organizace, finanční sektor a další odvětví.

Doktorský program poskytuje vynikající výzkumnou přípravu v oblasti ekonomické teorie a aplikované ekonomie. Podstatou programu je ekonomický výzkum v oblasti vašeho zájmu. Základním požadavkem jsou výzkumné práce přijaté k publikaci během doktorského studia. Program zahrnuje řadu příležitostí pro výzkumné semináře, výuku a asistentské pobyty. Studenti mají navíc možnost absolvovat řadu výzkumných pobytů na nejlepších světových univerzitách. Studium trvá obvykle čtyři roky. Od studentů se očekává úzká spolupráce s jejich akademickými vedoucími a dalšími výzkumnými pracovníky.

2) Formy studia doktorského programu Ekonomie a Finance

IES nabízí uchazečům dva doktorské programy v oboru Ekonomie a finance (v češtině a angličtině), každý v prezenční a distanční formě. Rozdíl mezi prezenční a distanční formou spočívá v požadavcích a stipendiích.

  2.1) Český program

Český program je určen pro česky mluvící studenty. Studenti neplatí žádné školné. V přihlášce je nutné zvolit češtinu jako vyučovací jazyk, abyste se mohli přihlásit do tohoto programu.

  2.2) Anglický program

Pro zahraniční studenty je určen program v angličtině, za který je třeba zaplatit školné v případě prezenční a distanční formy. Předpokládaná výše školného činí 500 EUR za akademický rok. V případě prezenční formy však mohou studenti po splnění specifických podmínek požádat o úlevu (nahlédněte do Handbook for Doctoral Students). Při podávání přihlášky do anglického programu musíte v přihlášce zvolit jako vyučovací jazyk angličtinu.

3) Požadavky

Požadavky se liší podle typu studie. Všechny požadavky obsahují publikační činnost, doktorské semináře, výuku, konference, grantovou činnost, účast na předobhajobách a obhajobách a vedení a oponování bakalářských a diplomových prací (podrobný popis požadavků naleznete opět v Handbook for Doctoral Students).

  3.1) Český program

V případě českého programu jsou všechny požadavky vyžadovány v prezenční i distanční formě.

  3.2) Anglický program

V případě prezenční formy anglického programu musejí studenti splnit všechny požadavky. V případě distanční formy anglického programu jsou požadovány pouze některé (distanční). Jedná se o publikace, vedení a oponování bakalářských a diplomových prací.

Níže uvedená tabulka shrnuje základní přehled možných variant doktorského programu na IES.

Forma studia

Školné

Stipendium

Požadavky

Česky (prezenční)

Osvobozeno

Ano

Všechny

Česky (distančně)

Osvobozeno

No

Všechny

Anglicky (prezenčně)

500 EUR za akademický rok, oborová rada může udělit vyjímku

Ano

Všechny

Anglicky (distančně)

500 EUR za akademický rok

No

Distanční 

4) Přihláška

Přihlášku můžete podat online zde a nahrát všechny potřebné dokumenty (viz níže). Všechny údaje uvedené v online žádosti musí být správné a úplné. Přihlášku není třeba tisknout a zasílat v papírové podobě na studijní oddělení.

Musíte zaplatit poplatek za žádost. Fakulta sociálních věd si účtuje 730 Kč za náklady na přijímací zkoušky. Uchazeči, jejichž přihláška nebude obsahovat doklad o zaplacení zápisného, neobdrží pozvánku k přijímacím zkouškám. Poplatek se nevrací, a to ani v případě, že se uchazeč dodatečně rozhodne přijímacích zkoušek nezúčastnit. Příjemcem je Univerzita Karlova, Fakulta Sociálních Věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Banka je Komerční banka, Praha 1, číslo účtu je 85033011/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky, konstatní symbol je 0308.

Den uzávěrky pro podání žádosti je 30. dubna 2024.

5) Podmínky pro uchazeče 

U obou programů musí žadatel splňovat následující podmínky:

 • Absolvování magisterského programu.
 • Kladný souhlas přijímací komise.

Požadované přílohy jsou následující:

 • Osvědčení o postgraduálním vzdělání.
 • Výpis z bakalářského a magisterského studia (seznam absolvovaných předmětů a známek).
 • Životopis (strukturovaný a se seznamem publikací).
 • Doklad o pokročilé znalosti anglického jazyka (je-li k dispozici).
 • Výzkumný projekt disertační práce (min. tři strany).
 • Abstrakt výzkumného projektu disertační práce (max. 200 slov).
 • V případě českého programu doklad o znalosti českého jazyka na úrovni C1 (nevyžaduje se u rodilých mluvčích).

Doporučené přílohy:

 • Jeden doporučující dopis budoucího školitele přidruženého k Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
  • Případní školitelé, kteří nejsou přidruženi k Institutu ekonomických studií, budou bráni v úvahu pouze výjimečně na základě dobře podložených důvodů. Musí být výslovně uvedeni jako externí vedoucí práce v následujícím seznamu.
  • Při kontaktování potenciálních vedoucích se studentům výslovně doporučuje, aby kontaktovali pouze ty vyučující, jejichž odbornost úzce souvisí s navrhovanými výzkumnými tématy studentů. Důrazně se nedoporučuje spamovat členy fakulty napříč všemi obory.
 • Jeden doporučující dopis od akademického pracovníka,
 • Jakékoli další relevantní dokumenty (přijímací komise je může, ale nemusí vzít v úvahu).

Specifikace doporučujících dopisů:

 • Oba doporučující dopisy je třeba přiložit k přihlášce a zároveň zaslat e-mailem řediteli Institutu postgraduálního studia Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Profesorovi E. Kočendovi  (evzen[dot]kocenda[at]fsv[dot]cuni[dot]cz), a v kopii správci procesu podávání žádosti, T. Petříkovi (theodor[dot]petrik[at]fsv[dot]cuni[dot]cz).
 • Dopis budoucího školitele by měl potvrzovat ochotu akademika, preferovaně afiliovaného s IES, že může být v případě úspěšné přihlášky školitelem žadatele. Pro inspiraci se prosím podívejte na seznamy současných vyučujících a externích lektorů .

  Specifikace výzkumného projektu disertační práce:

 • Druhý dopis by měl napsat akademik, který může poskytnout akademické a odborné hodnocení uchazeče.
 • Výzkumný projekt disertační práce (stejně jako abstrakt) se zabývá návrhem disertační práce.
 • Pro inspiraci navštivte osobní webové stránky našich současných doktorandů a prohlédněte si jejich studijní plány.

6) Přijímací řízení

  6.1) Český program

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Přijímací zkouška je v angličtině a skládá se ze dvou částí, které se skládají v jednom dni. Písemné testy tvoří 50 % celkového skóre. Zbývajících 50 % bodů se přiděluje za pohovor. Maximální počet bodů získaných během zkoušky je 100. V písemné části přijímací zkoušky je každá otázka ohodnocena určitým daným počtem bodů a pouze zcela správné odpovědi jsou ohodnoceny plným počtem bodů (jinak 0). Uchazeč může v písemné části získat 50 bodů. Zbývajících 50 bodů může získat během pohovoru. Komise hodnotí kvalitu předloženého projektu disertační práce (max. 20 bodů) a schopnost uchazeče prezentovat a obhájit zamýšlený výzkumný zájem (max. 15 bodů). Uchazeč může získat body také za svůj aktivní přístup ke konzultaci výzkumného záměru se svým budoucím školitelem, včetně souhlasu budoucího školitele, že se v případě úspěšného přijetí stane školitelem uchazeče (max. 15 bodů). Komise dospěje ke konečnému skóre součtem bodů z obou částí přijímací zkoušky.

Bodovou hranici pro přijetí uchazečů stanovuje děkan Fakulty sociálních věd UK s ohledem na počet uchazečů a kapacitní možnosti fakulty.

  a) Písemné testy

 • Uchazeč si vybere dva testy ze čtyř možností: ekonometrie, finance, makroekonomie a mikroekonomie. Na vyplnění těchto dvou testů mají uchazeči 120 minut.
 • Doporučená literatura pro přijímací zkoušku zahrnuje literaturu doporučenou v příslušných magisterských kurzech vyučovaných na IES: mikroekonomie (JEM003), makroekonomie (JEM004), ekonometrie (JEM005), finance (JEM 032, JEM034, JEM035, JEM036).

  b) Pohovor

Cílem pohovoru se zkušební komisí je zhodnotit výzkumné schopnosti uchazečů, včetně posouzení navrhovaného výzkumného projektu disertační práce předloženého uchazečem a přezkoumání předchozího výzkumu uchazeče. Posuzuje se rovněž motivace a celková vyspělost uchazeče. Pohovor slouží také jako ústní zkouška z anglického jazyka, která prověřuje uchazečovu znalost ekonomické angličtiny. Pro přijetí se vyžaduje velmi dobrá znalost angličtiny.

Pro akademický rok 2024/2025 se písemný test a pohovor uskuteční 12.6.2024.

  6.2) Anglický program

Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška. Předpokládá se, že uchazeč má odborné znalosti jako absolvent magisterského programu IES. Přijímací komise vede odbornou diskusi o kvalitě uchazeče. Komise hodnotí dokumenty předložené uchazečem, zejména kvalitu a téma výzkumného návrhu (max. 50 bodů). Komise dále hodnotí motivaci a celkovou připravenost uchazeče na výzkum (max. 25 bodů) a jeho aktivní přístup ke konzultaci výzkumného návrhu s jeho budoucím školitelem, včetně souhlasu budoucího školitele, že se v případě úspěšného přijetí stane školitelem uchazeče (max. 25 bodů). Uchazeč může získat max. 100 bodů. Přijímací komise si může v případě potřeby vyžádat další dokumenty.

Bodovou hranici pro přijetí uchazečů stanovuje děkan Fakulty sociálních věd UK s ohledem na počet uchazečů a kapacitní možnosti fakulty.

7) Další

Seminář metodologie výuky pro doktorandy

Upozorňujeme, že všichni studenti prvního ročníku prezenční formy doktorského studia musí absolvovat seminář metodiky výuky pro doktorandy. Tento speciální seminář se bude konat v září, týden před začátkem semestru (TBC). Studenti přijatí do doktorského studia by si proto měli své aktivity naplánovat odpovídajícím způsobem.

Centrum doktorských studií 

Centrum pro doktorské studium (CDS) má šest placených míst a pomáhá organizovat doktorské studium v oboru ekonomie na IES. O pozice v CDS se mohou ucházet budoucí i stávající studenti doktorského studia v české formě.