Formuláře a návody

Formuláře a návody

najdete zde.

AI v rámci studia na IES

Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti nástrojů umělé inteligence (AI), které jsou nyní k dispozici široké veřejnosti (např. ChatGPT od OpenAI), považujeme za vhodné upřesnit podmínky pro jejich použití studenty v rámci studia na IES.

Tyto podmínky navazují na Stanovisko UK k AI. Pokud budete nástroje AI používat, silně doporučujeme pročíst si související Návody a doporučení – obsahují řadu příkladů a principů pro korektní využívání AI ve studiu.

  1. Nástroje AI obecně lze v rámci studia využívat, a to především jako podpůrný nástroj pro učení a rozvoj dovedností, například ke zlepšení gramatiky a stylu psaní textů esejů, úkolů či závěrečných prací či při generování inspirace. K výstupům nástrojů AI je ale nutné přistupovat obezřetně a s kritickým odstupem v souladu s požadavkem na zachování akademické integrity, originality vlastní práce a používání spolehlivých a ověřených zdrojů informací.
  2. Použití nástrojů AI při zpracování prací, esejů či úkolů musí být explicitně deklarováno, a to na začátku práce/eseje/úkolu (nejlépe formou první poznámky pod čarou).
  3. Prosté zkopírování pasáží textu generovaného nástroji AI bez dodatečné vlastní přidané hodnoty, práce s původní literaturou, správného citování pramenů či provedené analýzy dat a jeho vydávání za vlastní text není přípustné a bude považováno za plagiátorství. V takovém případě budou přijaty odpovídající sankce v souladu s platnými předpisy a postupy Fakulty sociálních věd UK. K posuzování plagiátorství za použití nástrojů AI se přistupuje dle Článku 4 Opatření rektora 13/2020.
  4. Pokud vyučující explicitně zakáže použití nástrojů AI při dílčí nebo závěrečné kontrole studia svého předmětu, není jejich využívání povolenoInformace o tomto zákazu musí být uvedena na stránkách kurzu v SISu. Porušení tohoto zákazu bude považováno za disciplinární přestupek ve smyslu Článku 2 Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Karlovy.

V případě dotazů se obracejte na vyučující jednotlivých kurzů, vedoucí Vašich prací, případně na garanty bakalářského či magisterského studia na IES.