Centrum doktorských studií

Centrum doktorských studií

Koordinačním pracovištěm doktorského studia na IES je Centrum doktorských studií IES, zřízené jako mezikatedrové pracoviště zodpovědné za

 • dokumentaci doktorského programu (sledování a archivaci individuálních studijních plánů a výsledků jejich průběžného hodnocení, sledování publikací doktorandů, jejich grantových aktivit apod.),
 • koordinaci programů doktorských seminářů,
 • řízení činnosti doktorandů, přijatých na úvazky do pracovního poměru na FSV,
 • mezinárodní spolupráci a kontakty v oblasti doktorského studia,
 • organizaci pravidelných mezinárodních sympózií doktorských studentů,
 • doplňování prezentace doktorského programu ekonomie a finance na webových stránkách IES,
 • koordinaci pedagogických aktivit doktorandů,
 • koordinaci účasti doktorandů na výzkumných projektech IES,
 • dokumentaci jednání a rozhodnutí Oborové rady,
 • vyhledávání grantových a jiných mimorozpočtových prostředků na podporu doktorského studia na IES.

Nadstandardní podpora doktorského studia na IES

Zdrojem financování doktorského studia na IES jsou rozpočtové prostředky (normativní příspěvky na studenty a prostředky na specifikovaný výzkum, získané na základě grantových aktivit pracovníků IES), prostředky ze specializovaných domácích grantů, financovaných ze státního rozpočtu, prostředky z dalších grantových aktivit (zejména zahraničních) zaměřených na rozvoj doktorského studia, a případné sponzorské dary a příspěvky.

Podle možností, poskytovaných těmito zdroji, IES vytváří následující podmínky pro podporu doktorského studia:

 • umožňuje na základě výběrového řízení pracovní úvazky části interních studentů kteří dosahují mimořádné výsledky, za předpokladu, že jsou ochotni věnovat většinu svého času doktorskému výzkumu, výuce a účasti na vnitřní organizaci doktorského studia,
 • poskytuje finanční podporu doktorským studentům při jejich aktivní účasti na domácích a mezinárodních letních školách, vědeckých konferencích a sympoziích,
 • odměňuje nadprůměrné výkony (publikační aktivity, grantové aktivity, kvalitní výuku) mimořádnými stipendii,
 • podporuje účast zahraničních a domácích odborníků na doktorských seminářích a dalších vzdělávacích aktivitách,
 • podílí se na financování vědeckých seminářů a sympozií IES s mezinárodní účastí.

Centrum doktorských studií řídí po dohodě s vedoucími kateder a konzultacích se školiteli vedoucí centra jmenovaný ředitelem IES na základě návrhu Oborové rady. Vedoucí centra je odpovědný řediteli IES.

Kontaktní osoby

Klára Kantová

 • Koordinace aktivit CDS
 • Obecné informace
 • Handbook
 • Speciální otázky

Anna Pavlovová

 • Individuální studijní plány
 • Alokace studentů k seminářům
 • Doktorské semináře

Lenka Nechvátalová a Diana Kmeťková

 • Malé obhajoby
 • Velké obhajoby disertací

Theodor Petřík

 • Přijímací řízení
 • Informace pro uchazeče
 • Metodologický seminář
 • Státní závěrečné zkoušky

Tomáš Boukal

 • Publikace, konference a grantové aktivity
 • Informace ohledně financování
 • Výzkumní asistenti

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

Renáta Nedomová

 • Správa uživatelských účtů
 • Zahraniční cesty, granty

Barbora Holková

 • Správa obsahu statických stránek na webu IES